t zero : CSR

17 ตุลาคม 19

แจกถุงผ้าให้กับนักเรียน ในจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสวันเด็ก
ให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ