t zero : CSR

17 ตุลาคม 19

โดยผลิตภัณฑ์ของ t zero ทุกชิ้นได้ถูกตัดเย็บ
โดยกลุ่มแม่บ้าน รอบๆโรงงานในจังหวัดระยอง เพื่อกระจายรายได้คืนสู่ชุมชน
ร่วมพัฒนาและ เสริมสร้างอาชีพไปพร้อมๆผู้คนในชุมชนให้ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

BACK