t zero : CSR


จากวัตถุดิบหลักคือผ้าจากโรงงาน Thai taffeta สู่ปลายทางของงาน finishing product ภายใต้เแบรนด์ t zero ซึ่งย่อมาจากthai zero waste ด้วย concept ที่มุ่งเน้นไปยังความเป็น sustainable design คือการออกแบบอย่างยั่งยืนคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยยังคงเหลือทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ผู้คนในรุ่นต่อๆไป